درباره مرکز سپاس

 

«درباره مرکز سپاس»

 

با توجه به ماموريت محوله به سازمان انتقال خون ايران در خصوص بانك اطلاعات سلول هاي بنيادي خونسازمردم ايران و بند ناف،‌ مركز پذيرش اهداكنندگان سلول هاي بنيادي خونساز و خون بند ناف به غير خويشاوند، از اول اسفند 1387 در سازمان انتقال ايران تاسيس گرديد و شامل مركز پذيرش  اهداكنندگان بالغ سلول هاي بنيادي خونساز و خون بند ناف مي باشد كه  تشكيلات خون بند ناف به صورت جداگانه لحاظ مي شود.

 
 
ماموريت :

اين مركز براي جمع آوري داوطلبانه سلول هاي بنيادي خونساز از افراد بزرگسال يا خون بند ناف تاسیس شده است و كليه فعاليت ها و اطلاعات مرتبط با روند جلب اهداكننده و تعيين  HLA  متمركز مي نمايد و اين اطلاعات را به نحوي پردازش مي نمايد كه ضمن حفظ محرمانه بودن اطلاعات اهدا كنندگان داوطلب اين اطلاعات در اختيار پزشكان بيماران نيازمند به دريافت پيوند سلول هاي بنيادي خونساز قرار گيرد .                               

 
اهداف اصلي:
 
  • افزايش شانس يافتن اهداكننده  مناسب سلول هاي بنيادي خونساز يا واحد مناسب خون بند ناف در كشور براي بيماران نيازمند كه از طريق پزشك معالج خود و از طریق هماهنگي با مراكز پيوند مورد تاييد مركز پذيرش اهداكنندگان اعلام نیاز نموده اند.
  • ایجاد تسهیل در يافتن اهداكننده  مناسب سلول هاي بنيادي خونساز يا واحد خون بند ناف از طريق تماس با ساير مراكز ( بين المللي يا كشوري)
  • فراهم سازي برنامه هاي پيشرفته "جستجو " و شناسايي اهداكننده يا خون بند ناف مناسب   
 
اهداف فرعي  :            
 
  • فراهم سازي امكانات براي مشاوره و راهنمايي اينترنتي بيماران 
  • ارتقا استراتژي هاي جستجو در بين خويشاوندان
  • فراهم سازي اطلاعات كلي مربوطه براي بيماران
  • افزايش تعداد  مراكز مختلف پذیرش اهداکنندگان سلولهای بنیادی و تعداد اهداكننده با HLA  تعيين شده
  • حفظ و يا محرمانه نگهداشتن اطلاعات اهداكننده و عدم افشاي اطلاعات وي براي بيمار و بستگان وي