شرایط عضویت در مرکز

 
شرایط عضویت:
 

- سابقه قبلی حداقل یک بار  اهدای خون

- سن 18 تا 35 سال

- انگیزه بالای اهداکننده برای کمک به بیماران در تمام مراحل اهدای سلولهای بنیادی خونساز

-سلامت اهداکننده ارنظر بیماریهای خونی ،قلبی ،کلیوی و....

-سلامت اهداکننده از نظر بیماریهای عفونی قابل انتقال خون مانند هپاتیت وایدز

-عدم مصرف مواد مخدر تزریقی